USŁUGI

Nasze usługi świadczymy przy zachowaniu wszelkich niezbędnych standardów wynikających z Ustawy o rachunkowości, Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, jak również Międzynarodowych Standardów Badania.

 

Oferujemy
mobilność działania

i efektywność
rozwiązań.

 

Bogate doświadczenie Naszych ekspertów

w zakresie
rachunkowości

i finansów jest gwarancją skuteczności.

 

Realizujemy zlecenia
dla Spółek notowanych

na GPW w Warszawie, złożonych grup kapitałowych, instytucji międzynarodowych,

jak również sektora małych
i średnich przedsiębiorstw.

 

Audyt opieramy

na wnikliwym zrozumieniu

i poznaniu jednostki

oraz środowiska, w którym ona działa aby zapewnić znalezienie najbardziej optymalnych i skutecznych rozwiązań.

 

Jakość świadczonych
usług zapewniamy
poprzez wewnętrzny system kontroli

oraz stały nadzór
biegłych rewidentów.

 

Zespoły eksperckie dobieramy tak,
aby zoptymalizować skuteczność
wykonywanej
usługi.

Chcielibyśmy zaproponować współpracę, która cechuje się partnerskim podejściem do Klienta oraz pomocą w rozwiązywaniu ewentualnych problemów. W przypadku jeśli życzą sobie Państwo otrzymać szczegółowy wykaz doświadczenia w branży, w której Państwo działają, prosimy o kontakt biuro@doradcaauditors.pl

BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Specjalizujemy się w badaniu oraz przeglądach jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie
z ustawą o rachunkowości lub MSR / MSSF.

Oferujemy przeglądy oraz badania sprawozdań finansowych jednostkowych, jak również skonsolidowanych Spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do tej pory przeprowadziliśmy badania sprawozdań finansowych następujących spółek notowanych
na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie:

• Elstar Oils S.A. w Elblągu

• PAGED S.A. w Warszawie

• PROCAD S.A. w Gdańsku

• SIMPLE S.A. w Warszawie

• WISTIL S.A. w Kaliszu

• WILBO S.A. w Gdyni

• ARCUS S.A. w Warszawie

• IMPERA CAPITAL S.A. w Warszawie

 

Cel podstawowy badania

Zakres naszych czynności związanych z przeglądem i badaniem sprawozdań finansowych jest zgodny z Międzynarodowymi Standardami Badania. W wyniku badania sprawozdania finansowego należy uzyskać wystarczającą pewność, iż sprawozdanie jako całość nie zawiera istotnego zniekształcenia (umyślnego lub nieumyślnego). Ocenę, czy sprawozdanie finansowe jako całość jest wolne od istotnych zniekształceń, dokonujemy przy wykorzystaniu zasady istotności. Zniekształcenia uznajemy za istotne, jeżeli racjonalnie można oczekiwać, że pojedynczo lub łącznie wpływają na decyzje gospodarcze użytkowników.

 

Wartość dodana dla Klienta

Nasz audyt nie ogranicza się wyłącznie do zrealizowania standardowych celów, które muszą być osiągnięte przy każdym badaniu sprawozdania finansowego. Działania naszych ekspertów nabierają charakteru pogłębionej analizy wszystkich istotnych sfer powiązanych z systemem rachunkowości, z których najważniejsze to:

• system kontroli wewnętrznej,

• sposób przepływu informacji finansowych i zasady komunikacji,

• system zarządzania ryzykiem,

• wykorzystanie rachunkowości w zarządzaniu przedsiębiorstwem,

• zarządzanie środkami finansowymi,

• sposób zabezpieczenia aktywów,

• komputerowe systemy finansowo-księgowe,

• zasady archiwizacji dokumentów.

 

Po dokonaniu audytu przekazujemy kierownictwu badanej spółki list intencyjny (wystąpienie do Zarządu), zawierający nie tylko ewentualne uwagi i sugestie biegłych do poszczególnych obszarów badania wraz z zaleceniami odnośnie przestrzegania zasad prowadzenia rachunkowości w Jednostce, ale także kompleksową ocenę funkcjonowania służb finansowo – księgowych oraz rekomendacje odnośnie poszczególnych sfer związanych z systemem rachunkowości.

 

AUDYT DOTACJI

Proponujemy Państwu usługi audytu
projektów lub programów dofinansowanych
ze środków pomocowych.

Przeprowadzone Audyty:

• PAIZ Konsulting Sp. z o.o.
w Lublinie

• Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego w Krakowie

• COMBIDATA Poland sp. z o.o.
w Gdyni

• „GRUPA INCO” S.A. w Warszawie

• Krajowa Izba Gospodarcza w Warszawie

• Fundacja Anny Dymnej „Mimo wszystko” w Krakowie

• Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie

• Kujawsko-Pomorska Organizacja Pracodawców Lewiatan w Toruniu

 

 

Nasza firma posiada bogate doświadczenie w tym zakresie. Do tej pory realizowaliśmy zarówno pakiety audytów lub badania systemowe dotyczące całych programów dla instytucji wdrażających lub pośredniczących, jak i audyty zewnętrzne poszczególnych projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej zakontraktowane przez beneficjentów bądź jednostki realizujące projekt.

Audyty odbywają się zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Audytu (International Standards on Auditing) oraz procedurami i zasadami określonymi w wytycznych danego programu.

 

Dodatkowo proponujemy również:

• doradztwo z zakresu księgowego i podatkowego ujmowania dotacji,

• monitoring realizacji projektu pod kątem właściwego rozliczenia wydatków,

• doradztwo przy obliczaniu pułapów finansowania,

• doradztwo dotyczące płynności finansowej projektów.

POŁĄCZENIA I PRZEKSZTAŁCENIA

Oferujemy kompleksowe usługi doradcze
w zakresie wyceny, sprzedaży, zakupów,
przejęć, podziałów i połączeń przedsiębiorstw.

• Limito International Sp. z o.o. S.K.A. w Gdańsku

• FAST Sp. z o.o. w Gdyni

• Dom Finansowy QS Sp. z o.o.
w Gdańsku

• Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Malborku

 

 

 

Wykonujemy profesjonalne i rzetelne analizy firm (due

diligence) na potrzeby procesów wyceny przedsiębiorstw, fuzji, przejęć,
podziałów i prywatyzacji. Stosujemy metodologię opartą na nowoczesnych
i kompleksowych światowych rozwiązaniach i modelach wycen.
Tworzymy plany podziału, połączenia lub przekształceń przedsiębiorstw.

 

Proponujemy usługi doradcze oraz ekspertyzy w zakresie:

• analizy oraz kompleksowej oceny firm będących przedmiotem przejęcia bądź fuzji,

• wycen przedsiębiorstw lub ich części,

• wycen wariantowych spółek,

• szczegółowych analiz sfery przychodów i kosztów oraz rentowności,

• wdrażania modeli kosztowych,

• doradztwa inwestycyjnego,

• doradztwa w zakresie systemu analizy ryzyka,

• planów połączenia spółek,

• audytu sfery zarządzania i organizacji,

• audytu zasobów ludzkich,

• audytu potencjału rozwojowego.

CENY TRANSFEROWE

Przedsiębiorstwa zawierające transakcje z podmiotami powiązanymi, po przekroczeniu określonych progów, zobowiązane są zgodnie z polskim prawem podatkowym do przygotowania dokumentacji cen transferowych. Doradztwo w zakresie dokumentacji cen transferowych ma na celu wypełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz ograniczenie ryzyk podatkowych.

• FAST Gritblasting Sp. z o.o. w Gdyni

• Exactive Poland Sp. z o.o. w Gdańsku

• P.P.U.H. DEKOM Sp. z o.o. w Gdańsku

• Shipcon Ltd. Sp. z o.o. w Gdańsku

• Norwood Sp. z o.o. w Łęgowie

• Ceramaspeed Polska Sp. z o.o.
w Warszawie

• Kubi Sp. z o.o. w Gdyni

• Klimawent S.A. w Gdyni

 

W transakcjach kontrolowanych przedsiębiorstwa winny kierować się zasadą ceny rynkowej. Ponadto będą informować administrację skarbową o zasadach stosowanych w kształtowaniu cen transferowych (informacja TPR). W celu ograniczenia ryzyk podatkowych, przedsiębiorstwa powinny na bieżąco wdrażać i stosować zasady zapewniające bezpieczeństwo w tym obszarze. Rozwiązaniem w tym zakresie jest wdrożenie polityki cen transferowych, odnoszącej się do ogółu zasad stosowanych w transakcjach z podmiotami powiązanymi.

 

Proponujemy Państwu następujące usługi
w zakresie cen transferowych:

• przygotowanie lub aktualizacja dokumentacji cen transferowych (lokalnych i grupowych), w tym opracowywanie analiz cen transferowych (analiz porównawczych, analiz zgodności),

• analizy ryzyka podatkowego związanego z transakcjami dokonywanymi pomiędzy podmiotami powiązanymi,

• opracowanie polityki cen transferowych, w tym określenie procedur postępowania i wycen transakcji kontrolowanych,

• analiza zgodności z prawem stosowanej polityki cen transferowych i dokumentacji cen transferowych.

 

USŁUGI KSIĘGOWE

Oferujemy możliwość prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.

• Sud Chemie Polska Sp. z o.o.
w Gdańsku

• MERIMER Sp. z o.o. w likwidacji
w Raszynie

• BBV Systems Sp. z o.o.
w Gdańsku

• AVOL Sp. z o.o. w Gdyni

• ROGER Sp. z o.o. w Gościszewie

Proponujemy kompleksową obsługę księgową Spółek w zakresie:

• prowadzenia ksiąg rachunkowych z uwzględnieniem wymagań rachunkowości finansowej,
jak i rachunkowości zarządczej adekwatnie do potrzeb Zarządu,

• sporządzania sprawozdań finansowych (bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej
oraz stosownie do potrzeb jednostki rachunku przepływów pieniężnych oraz zestawienie
zmian w kapitale własnym) – sporządzanie sprawozdań i raportów może się również
odbywać w języku angielskim lub niemieckim,

• prowadzenia rozliczeń oraz sporządzanie deklaracji i dokumentacji dotyczących
wszystkich zobowiązań publicznoprawnych,

• prowadzenia spraw kadrowych,

• sporządzania list płac, prowadzenia ewidencji i wypłaty wynagrodzeń,

• sprawozdawczości ZUS i GUS,

• udzielenia wyjaśnień i konsultacji dotyczących zasad prowadzenia
rachunkowości oraz rozliczeń podatkowych.

DORADZTWO KSIĘGOWE I PODATKOWE

Proponujemy Państwu usługi doradcze
finansowo – księgowe realizowane
przez naszych ekspertów.

• Zarząd Morskiego Portu
Gdynia S.A. w Gdyni

• Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji " WiK" Sp. z o.o.
w Pruszczu Gdańskim

• AGROCHEM Sp. z o.o.
w Dobrym Mieście

• A.W. Klima Sp. z o.o. Sp. k. w Rumi

• Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych "Stary Las" Sp. z o.o.
w Starogardzie Gdańskim

Doradzamy przede wszystkim w zakresie:

• wdrażania MSR/MSSF,

• wdrażania komputerowych programów finansowo-księgowych,

• tworzenia oraz dostosowywania zakładowych planów kont,

• opracowywania polityki (zasad) rachunkowości,

• problemów księgowych oraz podatkowych,

• sporów z organami skarbowymi,

• opracowywania analiz finansowych,

• rachunkowości zarządczej,

• zasad obiegu i kontroli dokumentów,

• sporządzaniu sprawozdań finansowych,

• sporządzaniu pakietów konsolidacyjnych,

• raportowania finansowego,

• organizowanie szkoleń w zakresie rachunkowości i podatków.

 

Nasi eksperci są do Państwa dyspozycji zarówno na zasadzie świadczenia stałych usług doradczych, jak i w przypadkach jednorazowych problemów lub zagadnień.

 

NASI KLIENCI

KONTAKT

Gdańsk:

Al. Grunwaldzka 212, 80-266 Gdańsk

tel./fax: + 48 58 553 81 58

tel./fax: + 48 58 558 13 94

e-mail: biuro@doradcaauditors.pl

KRS: 0000087341

NIP: 586-001-74-39

REGON: 190271496

FORMULARZ KONTAKTOWY

Wysyłanie formularza...

Wystąpił błąd na serwerze.

Otrzymano formularz

Polityka prywatności >>

© Doradcaauditors 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone | Realizacja: fastwork.pl

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. WIĘCEJ . OK